SAUSIS

V skyrius. Kaip eina laikas?

1 tema. Kaip pamatyti laiką?

2. PUSINĖ NATA

2. Atlikite pratimą su pusine nata. Skanduodami plokite, sakydami žodį „čiūūūžt“ braukite vienos rankos pirštais nuo kitos rankos plaštakos iki peties, kol trunka pusinė nata.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Pasidalykite į dvi grupes ir atlikite skanduotę. Pirma grupė skanduodama ploja, antra grupė skanduodama atlieka išmoktą antros užduoties braukimo judesį.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Išmokite dainuoti ir groti dainą „Baltos snaigės šoks“. Dainos melodija kartojasi tris kartus. Sutarkite, kuriuos melodinius pakartojimus grosite, kuriuos dainuosite.